Tôi là người bán Tôi là người mua

Quy chế tài khoản

Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng việc đăng ký Tài khoản trên website chotot.com/chotot.vn và/hoặc Ứng dụng Chợ Tốt, bạn và Chợ Tốt đã thiết lập một quan hệ hợp đồng dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó, bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đăng tin và các dịch vụ khác mà Chợ Tốt cung cấp trên website và Ứng dụng Chợ Tốt.

1. Đăng ký tài khoản trên website và Ứng dụng Chợ Tốt

– Để sử dụng một số tính năng của Chợ Tốt, bạn phải tạo Tài khoản trên website và/hoặc Ứng dụng (Đăng ký tài khoản)

– Khi tạo Tài khoản bạn phải đồng ý cung cấp một cách chính xác và đầy đủ thông tin được yêu cầu (Dữ liệu tài khoản).

– Nếu bạn cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào cho Chợ Tốt, chúng tôi có quyền tin rằng bạn đã đạt được sự thỏa thuận cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển giao thông tin của họ cho chúng tôi.

2. Bảo vệ tài khoản

– Để sử dụng và bảo vệ Tài khoản, bạn phải cung cấp một số điện thoại và Mật khẩu (Dữ liệu đăng ký) để bảo vệ tài khoản.

– Bạn phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ bí mật Mật khẩu này, Chợ Tốt không có bất kỳ trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Mật khẩu của bạn bị mất mát và/hoặc bên thứ ba nào khác biết đến Mật khẩu của bạn.

– Nếu bạn chia sẻ tài khoản của mình đối với bất kỳ bên nào khác thì bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm về tất cả các hành động được thực hiện và hậu quả dưới tên Tài khoản của Bạn, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hành động của bạn.

– Hành vi sử dụng dữ liệu đăng ký của người khác mà không được thực hiện dưới sự đồng ý hoặc khi có sự quan sát của người sở hữu Tài khoản được coi là trái phép.

– Chợ Tốt sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại bạn gây ra do việc sử dụng trái phép tài khoản của người khác, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của Chợ Tốt hoặc của những người khác nếu sử dụng trái phép Tài khoản.

– Bạn sẽ thông báo ngay lập tức cho Chợ Tốt nếu phát hiện hoặc nghi ngờ việc có người truy cập trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật vào Dữ liệu tài khoản hoặc Dữ liệu đăng ký của bạn.

3. Chấm dứt hoạt động của Tài khoản

– Chợ Tốt sẽ chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu bạn được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin mà không cần báo trước.

– Chợ Tốt có quyền quyết định Tài khoản đó có vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin hay không.

– Bạn có thể yêu cầu chấm dứt tài khoản bằng cách thông báo với ban quản trị Chợ Tốt bằng email.

4. Quy định khác

– Bạn có thể thay đổi Dữ liệu tài khoản bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Thông tin cá nhân.

– Việc yêu cầu, sử dụng, bảo vệ dữ liệu được quy định cụ thể trong Quy chế riêng tư.

5. Riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân

– Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Quy chế riêng tư.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


Bài viết liên quan

Bạn vẫn còn thắc mắc ?
Liên hệ với chúng tôi