Bảng giá đẩy tin bằng Đồng Tốt trên hệ điều hành iOS

 

Các giao dịch phát sinh bằng Đồng Tốt đều được ghi nhận lại trong Lịch sử giao dịch. Khách hàng có thể vào trang “Lịch sử giao dịch”, sau đó chọn phần “Đồng Tốt” để kiểm tra chi tiết các giao dịch liên quan đến Đồng Tốt (nạp Đồng Tốt, thanh toán dịch vụ hỗ trợ bằng Đồng Tốt, v.v.).

Bảng giá chi tiết dịch vụ “Đẩy Tin” hiện tại của Chợ Tố (1 VNĐ = 1 Đồng Tốt (ĐT)):

bump_price_DT_Split cate 18 Oct