Tôi là người bán Tôi là người mua

Tôi đã trả tiền để đẩy tin trên ứng dụng iOS, nhưng tại sao tin của tôi không được đẩy?