Tôi là người bán Tôi là người mua

Điều khoản và điều kiện sử dụng tính năng Đặt cọc trên nền tảng Chợ Tốt Xe

1. Quy định chung

1.1 Bằng việc sử dụng tính năng Đặt cọc trên Nền tảng Chợ Tốt xe này “Tính năng Đặt cọc”, Bạn cam kết đã đọc, đồng ý không huỷ ngang đối với các Điều khoản và điều kiện sử dụng tính năng Đặt cọc này mà Công ty TNHH Chợ Tốt (“Chợ Tốt”) đang cung cấp và tích hợp trên website chotot.com và/hoặc ứng dụng Chợ Tốt (sau đây gọi chung là “Nền tảng Chợ Tốt”).

1.2 Trường hợp bạn không đồng ý với những nội dung tại Điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Tính năng Đặt cọc này.

1.3 Điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định đơn phương của Chợ Tốt. Trước ít nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày các sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực, Chợ Tốt sẽ thông báo đến bạn. Sau khi kết thúc thời hạn nói trên, nếu Bạn tiếp tục truy cập và sử dụng Tính năng Đặt cọc, Chợ Tốt hiểu rằng Bạn đồng ý thực hiện theo các sửa đổi, bổ sung này.

1.4   Tính năng Đặt cọc này nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ thanh toán trước đảm bảo cho giao dịch Đặt cọc giữa Người bán và Người mua trên Nền tảng Chợ Tốt Xe. Với Tính năng Đặt cọc này, khoản Đặt cọc sẽ được tạm thời phong tỏa bởi Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trong khoảng thời gian xác định cho đến khi Hàng hóa đã được xác nhận giao dịch thành công. Số tiền còn lại của Hàng hoá (nếu có) sẽ được Người mua và Người bán chủ động liên hệ, thống nhất việc thanh toán và hoàn tất giao dịch.

 

2. Điều khoản dịch vụ

2.1 Để cung cấp Tính năng Đặt Cọc, Bạn xác nhận rằng Chợ Tốt có thể tích hợp các dịch vụ được cung cấp bởi một số nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, đối tác và/hoặc đại lý (“Nhà cung cấp dịch vụ”) vào Nền tảng Chợ Tốt Xe. Để sử dụng dịch vụ thanh toán, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản bổ sung mà Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đó đang cung cấp và xử lý khoản thanh toán của bạn. Các điều khoản này có thể được Nhà cung cấp dịch vụ sửa đổi tại từng thời điểm tuân theo pháp luật.

2.2 Tích hợp dịch vụ của Bên thứ ba

Nếu bạn sử dụng Tính năng Đặt cọc này, bạn thừa nhận rằng các dịch vụ này sẽ phải tuân theo hoặc điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung của Nhà cung cấp dịch vụ cho Tính năng Đặt cọc này. Theo đây, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa thuận người sử dụng dịch vụ Payoo được kết nối với Công Ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt – VietUnion, (có tại www.payoo.vn/thoa-thuan-nguoi-su-dung) có thể được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian, và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác có thể được tham chiếu hoặc kết hợp trong điều khoản bổ sung đó.

2.3 Bằng việc sử dụng tính năng Đặt cọc này, bạn đồng ý ủy quyền cho Chợ Tốt và/hoặc Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến Cộng đồng Việt (“Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán”) thay mặt bạn xử lý khoản Đặt cọc, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện, chấp nhận và/hoặc hoàn trả bất kỳ khoản thanh toán nào theo quy định này. Đồng thời, Bạn đồng ý với các điều khoản dịch vụ của đối tác xử lý có liên quan và tổ chức tài chính của bạn, Bạn sẽ chịu mọi khoản phí mà các đối tác xử lý đó và/hoặc tổ chức tài chính của bạn (nếu có) tính cho phương thức thanh toán mà bạn đã chọn.

2.4 Bằng cách cung cấp thông tin tài khoản cho Chợ Tốt hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn được ủy quyền hợp pháp để cung cấp thông tin đó cho chúng tôi; (ii) bạn được ủy quyền hợp pháp để thực hiện thanh toán từ (các) tài khoản mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi; và (iii) hành động đó không vi phạm các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng (các) tài khoản đó hoặc pháp luật hiện hành. Khi bạn ủy quyền thanh toán bằng bất kỳ (các) tài khoản nào như vậy thông qua Nền tảng Chợ Tốt, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng có đủ tiền hoặc tín dụng để hoàn tất thanh toán bằng (các) tài khoản đó.

2.5 Khi bạn sử dụng Tính năng Đặt cọc, Chợ Tốt sẽ xử lý yêu cầu của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn: yêu cầu đăng ký, đặt cọc, kết nối dịch vụ thanh toán trên Nền tảng Chợ Tốt. Chúng tôi tuyệt đối không tiết lộ dữ liệu cá nhân, mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, cho bên thứ ba trừ khi việc tiết lộ đó là bắt buộc để xử lý yêu cầu của chính bạn. 

2.6 Trong trường hợp bạn tự cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho các nền tảng hoặc trang web của Bên thứ ba trong quá trình sử dụng tính năng Đặt cọc này, thông qua các cổng thông tin được phát triển bởi bên thứ ba, nghĩa là bạn đồng ý rằng mọi tiết lộ, việc sử dụng, thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

2.7 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, bất cứ vi phạm nào của Bạn đối với bản Điều Khoản và Điều kiện này và/hoặc Thỏa Thuận Sử Dụng và/hoặc báo cáo vi phạm của Bạn đối với Quy chế hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử trên Nền tảng Chợ Tốt, sẽ được xem là cơ sở để tạm ngưng và/hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn ngay lập tức mà Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và/hoặc Chợ Tốt không phải chịu bất cứ chế tài, trách nhiệm nào.

2.8 Bạn hiểu rằng, Chợ Tốt và/hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không đảm bảo việc sử dụng Tính năng Đặt cọc của Bạn sẽ không bị gián đoạn hay ngưng trệ, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố nào, bao gồm nhưng không không giới hạn bởi các lý do sau: 

 • Bảo trì hệ thống theo thường lệ hoặc khẩn cấp;
 • Gián đoạn vì bất kỳ lý do nào mà Chợ Tốt và/hoăc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho rằng là hợp lý và cần thiết phải thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình nội bộ để đảm bảo tính tuân thủ;
 • Các hành vi chậm trễ, thiếu sót, không thực hiện, quyết định đơn phương của một bên cung cấp dịch vụ trong việc phối hợp cung cấp Tính năng Đặt cọc cho Bạn;
 • Các hành vi thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp cơ sở hạ tầng dùng chung bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống giao tiếp, đường truyền dữ liệu vượt ngoài kiểm soát của Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc Chợ Tốt;
 • Các tấn công của hacker, điều chỉnh kỹ thuật hoặc trục trặc của nhà cung cấp hoặc nâng cấp trang web; hoặc
 • Các sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

3. Các hành vi cấm

3.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Tính năng Đặc cọc liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lừa đảo hoặc bất kỳ nội dung, hoạt động kinh doanh  nào vi phạm Quy chế hoạt động Sàn tại www.trogiup.chotot.com/nguoi-mua/quy-che-hoat-dong-san-giao-dich-thuong-mai-dien-tu-tren-website-cho-tot và/hoặc các quy định pháp luật có liên quan khác có hiệu lực tại từng thời điểm.

3.2 Chợ Tốt có quyền thực hiện tất cả các biện pháp để đảm bảo rằng bạn không sử dụng Tính năng Đặt cọc cho các hoạt động kinh doanh vi phạm Quy chế hoạt động Sàn và/hoặc các quy định pháp luật liên quan khác. Mọi giao dịch liên quan đến bất kỳ nội dung nào hoặc hoạt động nào như vậy sẽ vô hiệu và bạn đồng ý rằng Chợ Tốt và/hoặc các công ty liên quan có thể theo quyết định riêng của mình, hoàn trả khoản thanh toán liên quan cho bên liên quan đối với các giao dịch đó trừ đi bất kỳ chi phí giao dịch, chi phí dịch vụ và/hoặc phí quản lý có thể được tính bởi Chợ Tốt và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ, tuân theo bất kỳ luật, quy tắc, quy định nào hoặc bất kỳ lệnh hoặc chỉ đạo ràng buộc nào của chính phủ và các cơ quan quản lý khác hoặc tòa án ở bất kỳ khu vực tài phán có liên quan. Chợ Tốt bảo lưu quyền chấm dứt vĩnh viễn hoặc chấm dứt tạm thời hoạt động của Tài khoản nếu thành viên tham gia giao dịch được xác định đã vi phạm Quy chế tài khoản, Quy chế hoạt động, Quy định đăng tin và/hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Chợ Tốt.

3.3 Bạn cũng đồng ý rằng bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các giao dịch mua và/hoặc bán của bạn bằng Tính năng Đặt cọc này thông qua Tài khoản của bạn, kể cả các giao dịch mà bạn không cho phép thực hiện.

4. Quy trình giao dịch bằng Tính năng Đặt cọc

Bước 1: Đặt cọc

Sau khi nhận được Yêu cầu đặt cọc từ Người bán thông qua Tính năng Đặt cọc được hỗ trợ trên Nền tảng Chợ Tốt, Người mua sẽ xác nhận đặt hàng và thanh toán khoản Đặt cọc cho Người bán thông qua các phương thức thanh toán được hỗ trợ bởi các Đơn vị cung cấp dịch vụ trên các Nền tảng Chợ Tốt.

Người mua thực hiện theo hướng dẫn tại nội dung tin đăng/mục Quản lý Đơn hàng và gửi phần xác nhận đã chuyển cọc để Người bán có thể kiểm tra và tiến hành giao hàng.

Lưu ýNgười mua cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để nhận hàng bao gồm: tên Người nhận, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, các lưu ý khi giao hàng (nếu có).

Bước 2: Người bán kiểm tra mục Quản lý Đơn hàng

Khi Người mua đã xác nhận mua hàng và hoàn tất chuyển khoản Đặt cọc theo yêu cầu, Người bán kiểm tra tình trạng khoản Đặt cọc này tại giao diện Quản lý Đơn hàng của mình trên Nền tảng Chợ Tốt. Nếu tình trạng thể hiện “Đã nhận cọc”, Người bán có thể tiến hành gặp Người mua trong thời hạn thoả thuận có ghi rõ trên mô tả tin đăng (từ 15 đến 25 ngày) và giữ hàng tối đa từ 15 đến 25 ngày như mô tả tin đăng tính từ thời điểm “Đã nhận cọc”.

Lưu ý

 • Khoản Đặt cọc này sẽ được ghi có vào Ví điện tử Payoo của Người bán. Khoản cọc này sẽ tạm thời được phong tỏa bởi Công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trong một khoảng thời gian nhưng không vượt quá 25 ngày kể từ ngày nhận cọc.
 • Nếu mô tả tin đăng không ghi rõ thời hạn giữ hàng tối đa, tin đăng đó được mặc định là giữ hàng 25 ngày kể từ thời điểm “Đã nhận cọc”.

Bước 3: Trách nhiệm Giữ Hàng và Kiểm tra Hàng

3.1 Trong vòng 15 đến 25 ngày tuỳ theo thoả thuận ghi rõ trên mô tả tin đăng, kể từ khi xác nhận tình trạng “Đã nhận cọc” trong mục Quản lý Đơn hàng của mình, Người bán có trách nhiệm giữ Hàng đúng cam kết cho Người mua. 

3.2 Theo thời gian thỏa thuận, Người mua tiến hành gặp Người bán và chịu trách nhiệm kiểm tra Hàng.

3.3 Người mua được quyền “Yêu cầu huỷ cọc” thông qua giao diện Quản lý đặt cọc của mình trong khoảng thời gian gian thỏa thuận giữ cọc (15 đến 25 ngày tuỳ theo mô tả tin đăng) kể từ khi xác nhận chuyển tiền cọc, trong các trường hợp như sau:

  • Người mua không nhận được hàng hoặc Người mua cố gắng liên lạc với Người bán để hẹn gặp nhận hàng nhưng không liên lạc được với Người bán hoặc Người bán không giao hàng tới điểm hẹn vào thời gian hẹn trong vòng 01 tiếng.
  • Người bán đã không giữ Hàng như cam kết trong thời gian thoả thuận (từ 15 đến 25 ngày tuỳ theo mô tả trên tin đăng).
  • Khi đến gặp Người bán, hàng không đúng như mô tả trong Tin đăng. Đã thống nhất cách xử lý với Người bán là hoàn cọc cho Người mua.

 

 • Khi đến gặp Người bán, hàng bị lỗi/hư hại (Không kể trầy xước nhẹ – không ảnh hưởng đến khung máy) khi kiểm tra, bao gồm nhưng không giới hạn trầy xước nặng, ảnh hưởng đến khung máy – bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp vết xước sâu, nặng gây lõm về mặt, tróc sơn của xe, làm lộ rõ phần kim loại bên trong. Đã thống nhất cách xử lý với Người bán là hoàn cọc cho Người mua. 

 

Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ thời điểm Người mua  gửi “Yêu cầu huỷ cọc”, khoản Đặt cọc sẽ được chuyển lại cho Người mua.

Bước 4: Hoàn tất giao dịch

Trường hợp 1: Giao dịch thành công

Nếu giao dịch thành công (Người mua và Người bán ký hợp đồng mua bán), Người bán chủ động đề nghị Người mua xác nhận “Đã nhận hàng” trong phần giao diện Quản lý Đơn hàng của Người mua.

Trong vòng 15 (mười lăm) đến 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc (tuỳ vào thoả thuận trên mô tả tin đăng) kể từ ngày xác nhận Đã nhận cọc, Người bán sẽ nhận được khoản Đặt cọc khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Người mua xác nhận “Đã nhận hàng” trong phần giao diện Quản lý Đơn hàng của Người mua;
 • Trong khoảng thời gian giữ cọc đã thoả thuận (từ 15 đến 25 ngày tuỳ theo mô tả trên tin đăng), Người mua không có bất kỳ hành động hoặc bất kỳ khiếu nại nào về Hàng hoá.

Quá thời hạn này, Người bán có thể sử dụng hoặc rút khoản Đặt cọc về tài khoản ngân hàng đã liên kết với Ví điện tử Payoo.

Lưu ý: Trong trường hợp hết thời hạn thỏa thuận cho thời gian cam kết giữ cọc trên mô tả tin đăng ít hơn 25 ngày VÀ Người mua không có bất kỳ hành động hoặc bất kỳ khiếu nại nào về Hàng hoá, nếu Người bán muốn nhận khoản cọc trước 25 ngày kể từ thời điểm Người mua đặt cọc thành công, Người bán cần gửi yêu cầu cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Chợ Tốt bằng cách gửi email đến địa chỉ trogiup@chotot.vn để được hỗ trợ nhận cọc sớm.

Trường hợp 2: Giao dịch không thành công

Trong khoảng thời gian thoả thuận (15 đến 25 ngày tuỳ theo mô tả trên tin đăng) kể từ lúc nhận hàng, Người mua có quyền từ chối nhận hàng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Hàng không đúng như cam kết, không đúng như mô tả trong Tin đăng.
 • Hàng bị lỗi/hư hại khi kiểm tra (Không kể trầy xước nhẹ – không ảnh hưởng đến khung máy), bao gồm nhưng không giới hạn trầy xước nặng, ảnh hưởng đến khung máy – bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp vết xước sâu, nặng gây lõm về mặt, tróc sơn của xe, làm lộ rõ phần kim loại bên trong.

Người mua từ chối nhận hàng bằng việc gửi Yêu cầu huỷ cọc thông qua giao diện Quản lý Tin đăng của Người mua.

Khoản Đặt cọc sẽ tạm thời được phong tỏa cho đến khi Người bán xác nhận “Hủy đơn hàng”

Khoản Đặt cọc sẽ được chuyển lại cho Người mua ngay khi Người bán nhận lại món hàng và xác nhận “Hủy đơn hàng”.

Lưu ý

 • Người bán có thể chủ động thương lượng và thống nhất với Người mua về hình thức đổi trả hàng theo chính sách của Người bán. Trường hợp Người bán và Người mua thỏa thuận được, Người Bán nhận lại hàng từ Người mua và thực hiện giao hàng món hàng thay thế, Người bán sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng đơn hàng ở Bước 3.
 • Người bán phải phản hồi yêu cầu “Huỷ đơn hàng” của Người mua trong vòng 2 ngày làm việc. Nếu không tiền Đặt cọc sẽ được chuyển về cho Người mua.

 

5. Quyền và Trách nhiệm của các bên

5.1 Quyền và Trách nhiệm đối với Người bán

 • Người bán có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận thông tin và địa chỉ chính xác của Người mua trước khi tiến hành giao hàng. Lưu ý, Chợ Tốt không chịu trách nhiệm nếu Người bán gửi sai địa chỉ dẫn đến việc Người mua không nhận được hàng.
 • Người bán có trách nhiệm ghi rõ thời hạn nhận giữ cọc tối đa trên mô tả tin đăng. Nếu không nhắc đến thời hạn này, tin đăng sẽ mặc định là giữ hàng tối đa 25 ngày kể từ lúc nhận cọc.
 • Trong thời hạn thoả thuận có ghi rõ trên mô tả tin đăng (từ 15 đến 25 ngày) kể từ khi xác nhận tình trạng “Đã nhận cọc” trong mục Quản lý Đơn hàng của mình, Người bán có trách nhiệm giữ hàng cho Người mua và giao hàng/gặp gỡ Người mua. Nếu quá thời hạn thoả thuận có ghi rõ trên mô tả tin đăng (từ 15 đến 25 ngày) kể từ khi xác nhận Đã nhận cọc mà Người bán không giao hàng hoặc không gặp Người mua để cùng tiến hành kiểm tra hàng, Người mua có thể gửi Yêu cầu huỷ cọc và kết thúc giao dịch.
 • Người bán có trách nhiệm chứng minh việc giao hàng thành công của mình khi có tranh chấp xảy ra. Vì thế, Người bán có trách nhiệm lưu lại các giấy tờ vận chuyển như: vận đơn, giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc giao hàng, hình ảnh hàng hoá được giao bao gồm đầy đủ các thông tin như: tên Người nhận, địa chỉ, ngày/giờ giao hàng, tên Hàng hoá, số lượng, v.v.
 • Người bán có trách nhiệm chứng minh việc đã đến điểm hẹn gặp Người mua như đúng hẹn khi có tranh chấp xảy ra. Vì thế, Người bán có trách nhiệm lưu lại các thông tin để chứng minh như “Ảnh chụp xác nhận thoả thuận qua tin nhắn bao gồm tên Người nhận, thời gian, địa điểm”, “Ảnh chụp màn hình định vị google map kèm thời gian”, v.v
 • Nếu đơn hàng được giao thành công, Người bán nên chủ động liên hệ Người mua để xác nhận tình trạng món hàng và đề xuất Người mua xác nhận “Đã nhận hàng” trong phần giao diện Quản lý Đơn hàng của Người mua.
 • Người bán có trách nhiệm quy định rõ ràng thông tin/chính sách cho Người mua về giá, thời hạn giữ hàng tối đa khi cọc, chất lượng, tình trạng Hàng hoá, chính sách đổi/trả Hàng hoá, chính sách bảo hành (nếu có) đối với từng loại Hàng hoá mà mình cung cấp. Trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến các vấn đề này hoặc Người mua từ chối nhận hàng, Chợ Tốt sẽ giải quyết dựa trên các thông tin/chính sách do Người bán đã quy định trong Tin đăng hoặc trong phần thông tin Người bán đã cung cấp cho Người mua để giải quyết tranh chấp/khiếu nại.
 • Người bán cam kết rằng, các khoản doanh thu của mình có thể làm phát sinh các nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật hiện hành. Người bán cam kết sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuế (nếu áp dụng), đồng thời đảm bảo cho các bên liên quan bao gồm Chợ Tốt và/hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán không có bất cứ trách nhiệm nào liên quan để việc thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.
 • Người bán có trách nhiệm phối hợp với Chợ Tốt để tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và hỗ trợ Người mua đối với các giao dịch trên trang Chợ Tốt.
 • Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm.

5.2  Quyền và Trách nhiệm đối với Người mua

 • Người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin nhận hàng một cách đầy đủ và chính xác bao gồm: tên Người nhận, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, v.v..

Lưu ý:

 • Chợ Tốt không đảm bảo việc hoàn lại khoản Đặt cọc trong trường hợp Người mua không nhận được Hàng hoá do lỗi xuất phát từ việc Người mua cung cấp sai thông tin địa chỉ giao hàng, dẫn đến món hàng được hoàn trả lại cho Người bán.
 • Trường hợp do lỗi của phía Người mua dẫn đến việc Người mua không nhận được Hàng hoá như: không liên lạc được Người mua khi giao hàng, không liên lạc được Người mua khi Người bán tới điểm hẹn đúng thời gian như đã hẹn trong vòng 1 tiếng, Người mua cung cấp sai thông tin địa chỉ, v.v. thì khoản Đặt cọc sẽ được chuyển cho Người bán.
 • Người mua có trách nhiệm yêu cầu Người bán cung cấp các giấy tờ chứng nhận việc đã giao hàng, thông tin người giao hàng (nếu có) để có thể theo dõi tình trạng đơn hàng.
 • Người mua có trách nhiệm tìm hiểu và yêu cầu Người bán cung cấp các thông tin/chính sách về phí đặt cọc, việc đổi/trả Hàng hoá, chất lượng Hàng hoá, chính sách bảo hành (nếu có) và các thông tin cần thiết khác trước khi xác nhận đặt mua hàng và chuyển khoản Đặt cọc.
 • Việc đổi ý và từ chối nhận hàng khi Hàng hoá đang trong quá trình được vận chuyển hoặc giao đến đúng địa chỉ nhưng không liên lạc được Người mua, hoặc Người mua không gặp Người bán để kiểm tra hàng trong thời hạn thoả thuận có ghi rõ trên mô tả tin đăng (từ 15 đến 25 ngày) từ lúc “Xác nhận đặt cọc” có thể dẫn đến việc mất khoản Đặt cọc. Khoản Đặt cọc sẽ được chuyển trực tiếp đến Người bán trong trường hợp này.
 • Trong thời hạn thoả thuận có ghi rõ trên mô tả tin đăng (từ 15 đến 25 ngày) kể từ lúc nhận Hàng hoá, Người mua có trách nhiệm kiểm tra, sử dụng và đánh giá chất lượng Hàng hoá để phản hồi cho Người bán:
  • Nếu Hàng hoá đúng như cam kết, thoả thuận bao gồm nhưng không giới hạn thông tin mô tả về tình trạng, chất lượng, số lượng, v.v., Người mua xác nhận “Đã nhận hàng” trong giao diện Quản lý Đơn hàng của mình để xác nhận giao dịch thành công và khoản Đặt cọc sẽ được chuyển đến Người bán.
  • Nếu Hàng hoá không đúng như cam kết có trao đổi qua Chợ Tốt chat, không đúng như mô tả trên tin đăng. Người mua có quyền từ chối không nhận/không mua Hàng hoá này và/hoặc yêu cầu đổi trả với Người bán được xác nhận bằng việc “Yêu cầu huỷ cọc” trong giao diện Quản lý Đơn hàng của Người mua.
 • Trong thời hạn thoả thuận có ghi rõ trên mô tả tin đăng (từ 15 đến 25 ngày), nếu không nhận được hàng hoặc Người mua cố gắng liên lạc với Người bán để hẹn gặp nhận hàng nhưng không liên lạc được với Người bán hoặc Người bán không giao hàng tới điểm hẹn vào thời gian hẹn trong vòng 1 tiếng, Người mua có quyền từ chối không nhận/không mua Hàng hoá này và/hoặc yêu cầu đổi trả với Người bán được xác nhận bằng việc “Yêu cầu huỷ cọc” trong giao diện Quản lý Đơn hàng của Người mua.
 • Người mua có trách nhiệm lưu lại để chứng minh “cố gắng liên lạc với Người bán để hẹn gặp nhận hàng nhưng không liên lạc được“ khi có tranh chấp xảy ra bằng “chụp màn hình cuộc gọi nhỡ”, “chụp màn hình tin nhắn hẹn gặp nhưng không được phản hồi”, “Ảnh chụp màn hình định vị google map kèm thời gian”,v.v,
 • Người mua có trách nhiệm lưu lại để chứng minh” Người bán không giao hàng tới điểm hẹn vào thời gian hẹn trong vòng 1 tiếng“ khi có tranh chấp xảy ra bằng “chụp màn hình thông tin hẹn bao gồm tên Người bán, thời gian, địa điểm”, “chụp màn hình cuộc gọi nhỡ”, “chụp màn hình tin nhắn hẹn gặp nhưng không được phản hồi”, “Ảnh chụp màn hình định vị google map kèm thời gian”,v.v, 
 • Nếu quá thời hạn thoả thuận có ghi rõ trên mô tả tin đăng (từ 15 đến 25 ngày) kể từ lúc nhận Hàng hoá, Người mua không có bất kỳ hành động xác nhận, hoặc từ chối thì đơn hàng được xác nhận là đã giao hàng thành công và khoản Đặt cọc sẽ được chuyển đến Người bán. Quá thời gian tại mục này, Chợ Tốt không đảm bảo việc Người bán chấp nhận bất kỳ khiếu nại về chất lượng hoặc đổi/trả Hàng hoá cho Người mua trừ khi các Bên có thoả thuận khác.
 • Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm.

 

6. Quy trình giải quyết khiếu nại/tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Chợ Tốt luôn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải, và thoả thuận giữa hai Bên.

Trong thời hạn 01 ngày kể từ khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, trường hợp các Bên không thỏa thuận hoặc không giải quyết được, bên Khiếu nại có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bên khiếu nại có thể gửi thông tin vụ việc khiếu nại/tranh chấp theo thông tin sau:

Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) – Công ty TNHH Chợ Tốt

Địa chỉ: Phòng 1808, Tầng 18, Mê Linh Point Tower, Số 2 đường Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3866-4041

Email: trogiup@chotot.vn

Khi liên hệ, bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin về trường hợp cần khiếu nại, bao gồm nhưng không giới hạn: số điện thoại, email liên kết với Tài khoản đăng tin, số điện thoại và email của Tài khoản có hành vi vi phạm, các bằng chứng liên quan như hình chụp vận đơn, giấy tờ chuyển hàng, hình chụp món hàng khi nhận, hình chụp các trao đổi qua lại giữa hai Bên hoặc các bằng chứng khác có thể hỗ trợ việc xác minh hành vi phạm, v.v.

Bước 2: Sau khi thu thập các thông tin, bằng chứng hợp lệ từ các Bên liên quan, Bộ phận CSKH của Chợ Tốt sẽ phản hồi cho Bên khiếu nại về kết quả giải quyết tranh chấp/khiếu nại như sau:

 • Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận vụ việc khiếu nại/tranh chấp hợp lệ với điều kiện vụ việc có tính chất đơn giản;
 • Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận vụ việc khiếu nại/tranh chấp, đối với với các vụ việc khiếu nại/tranh chấp phức tạp và cần thêm thời gian để xác minh các thông tin của Bên khiếu nại cung cấp.

Bước 3: Trường hợp không thể giải quyết hoặc nằm ngoài thẩm quyền giải quyết của Chợ Tốt, mỗi Bên có quyền khiếu nại hoặc đệ trình lên Cơ quan Toà án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp theo pháp luật.

 

BẠN CAM KẾT ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?


Bài viết liên quan

Bạn vẫn còn thắc mắc ?
Liên hệ với chúng tôi